Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Placeholder
Placeholder

© Magnum fotograaf Carl Dekeyser

Missie 

 

Arteconomy verbindt kunst, creatieve industrieën, wetenschap, technologie, economie en onderwijs met elkaar door hen buiten hun denkkaders te laten treden en hun organisatie en/of regio te versterken. Met als doel nieuwe ideeën, nieuwe producten, nieuwe diensten en een andere kijk op de organisatie cultuur en/of -structuur te creëren.

 

5 Waarden

 

1. Verbinden

Kunst en economie zijn met elkaar verbonden en staan in een bewegende interactie tot de mens. We hoeven geen brug te bouwen tussen beide. We moeten alleen verduidelijken dat de verbinding steeds aanwezig is maar soms minder zichtbaar, minder voelbaar of onderbroken. De vorm van de verbinding ontstaat door interactie tussen de mens en de context.

2. Doordringen om te beproeven

Doordringen, empathisch luisteren en emotioneel verbonden zijn gaat dieper dan van buitenaf observeren. Het gaat erom elkaars ware aard te begrijpen, er ons tijdelijk mee te vereenzelvigen, het beproeven van de tussenruimte en van de ander, zodat we onze eigenheid er beter door zien en begrijpen. Hoe beter we de ander kennen, hoe beter we onszelf kennen en vice versa. Alles wordt dan relatiever en we komen dichter bij onze authenticiteit. Zo ontstaat wederzijds vertrouwen en kunnen verregaande concepten en samenwerkingen tot stand komen.

3. Inter-space, plek van uitzondering

Een mentale, emotionele en fysieke plek creëren waar alle partners kunnen doordringen in de wereld van de ander, waar grenzen kunnen afgetast worden. Een passage, een open ruimte van mogelijkheden waarin deelnemers met nieuwe wijzen van kijken, denken en doen vrij en veilig kunnen experimenteren, experimenten die voor hen persoonlijk en voor het geheel een toegevoegde waarde hebben. Daar kunnen talenten zich ontbolsteren. Omdat kunst als ongevaarlijk wordt beschouwd, kan ze radicaler zijn in haar voorstel. Daarom: beken kleur, houd geen afstand, participeer, engageer je in deze plek van uitzondering. Gebruik de veilige ruimte van kunst om ‘gevaarlijk’ te zijn. Zet fictie in om de werkelijkheid vorm te geven.

4. Inter-zijn

De kunstenaar inspireert de ondernemer zoals de ondernemer de kunstenaar inspireert. We zijn niet alleen maar kunstenaar of ondernemer. We zijn en hebben iets van beide. De ondernemer heeft ook niet-economische talenten en de kunstenaar ook niet-artistieke talenten.

5. Co-existentie

In de beste momenten en processen kan de flow tussen de kunstenaar en de ondernemer zo sterk zijn dat de één de ander zo goed begrijpt dat hij als het ware tijdelijk vanuit het ander perspectief opereert.

Hoe creëert en begeleidt Arteconomy deze processen van verbinding en co-existentie ?

4 niveaus in het samengaan tussen kunst en economie

Om bovenstaande aanpak wat explicieter te duiden, geven we hier wat verdiepende theoretisch onderbouw. We vertrekken daarbij van een schema van Professor Lotte Darso, uit haar boek Artful Creation Learning-Tales of Arts-In-Business. Zij ordent de mogelijke plaats van kunst binnen de economie op 4 niveaus: kunst als decor, evenement, instrument of transformatie.

 • Decor

Een bedrijf koopt bijvoorbeeld werk van een kunstenaar en verfraait er de omgeving mee. Deze uitingsvorm kan ofwel heel oppervlakkig zijn ofwel een diepere betekenis hebben waarbij de relatie wordt gelegd tussen de sfeer en ambitie van het bedrijf en het werk van de kunstenaar.

 • Evenement

Een bedrijf verbindt zich met een kunstenaar op evenementieel niveau. Deze interactie kan heel oppervlakkig zijn zoals tickets voor een optreden of leiden tot een verregaand engagement zoals een residentie van de kunstenaar in het bedrijf.

 • Instrument

Een bedrijf maakt gebruik van de instrumenten, methodes en vakkennis van een kunstenaar om naar de eigen bedrijfscontext te kijken en hiermee actief te interveniëren voor het halen van de bedrijfsdoelen zoals teambuilding met bedrijfstheater, workshops rond creativiteit, communicatietraining…

 • Transformatie

Een bedrijf gaat een diepgaand strategisch, integrerend proces van verandering aan met de kunstenaar en zijn denkwereld, inzichten en visie. Samen creëren ze vanuit een doorvoelde en co-creatieve inter-space nieuwe meerwaarde rond leiderschap, bedrijfs- en safety cultuur, bedrijfswaarden, identiteit en zetten ze in op innovatie van marketing tools, innovatieve producten en services...

Arteconomy merkt dat op elk volgend niveau de relatie tussen beide partijen zich verdiept. Op het niveau van decor en evenement is het vluchtiger, onpersoonlijker en minder impactvol voor beide of voor één van de betrokken partijen. Op de volgende niveaus spreken we over een persoonlijkere, duurzamere en impactvollere samenwerking met meerwaarde voor beide partijen. Het bindmiddel dat bij de uitwisseling wordt ingezet is mede bepalend. Geld is vluchtig als bindmiddel terwijl een fysiek proces dat ratio en creativiteit verbindt met het denken en de gevoelens diepgaander werkt en een duurzamere impact creëert bij beide partijen.

Arteconomy werkt vooral op het transformatie niveau en vertrekt vooral vanuit de mindset, de denkwereld van de kunstenaar en minder vanuit zijn medium of zijn kunstwerken. Gedurende het proces ontstaat in de inter-space die ‘de plek van uitzondering’ is meestal een fysieke creatie die de kunstenaar samen met het bedrijf of groep realiseert. Dat kan een product, een communicatiemiddel, een kunstwerk of een weergave van het proces zijn maar dit is steeds het resultaat van het co-creatieve en doorvoelde proces dat de samenwerkende partners zijn gegaan. De kunstenaar beslist of hij de creatie al dan niet een kunstwerk noemt.

 

Samenwerken vanuit polariteit of vanuit verbinding?

Voor Arteconomy primeren de waarden en de levenshouding van waaruit een samenwerking wordt opgezet. De samenwerking tussen kunstenaar en bedrijf kan vertrekken vanuit twee verschillende uitganspunten nl. vanuit ‘verbinding’ of vanuit ‘polariteit’. Beide visies zijn prominent aanwezig in onze maatschappij.

 • Samenwerken vanuit ‘polariteit’ betekent dat de partijen tegenover elkaar staan. Men werkt samen omwille van het te realiseren doel en belang van de initiatiefnemer en dat primeert op de relatie met de partners en de context. Alles wordt ingezet om het doel en het belang van de initiatiefnemer te bereiken. Het eindresultaat is gefragmenteerd ten opzichte van het geheel. 
 • Samenwerken vanuit ‘verbinding’ betekent dat de initiatiefnemer partners zoekt die zijn doel en belang delen waardoor er een gemeenschappelijk doel en belang ontstaat dat een basis van vertrouwen vormt. De ontwikkeling van de partners, de relatie, de context én het te realiseren doel en belang groeien en veranderen, waardoor het geheel kwalitatiever wordt. Het eindresultaat is gelaagd en holistisch.

Deze 2 samenwerkingsmodaliteiten hebben elk hun eigen wetmatigheden, resultaat en impact. Enkele hiervan zetten we schematisch naast elkaar. 

 

Beide visies bevinden zich op een continuüm waarop men in de samenwerking tussen de 2 modaliteiten voortdurend in beweging is. De eigen ontwikkeling, de visie van de samenwerkende partners, de context, de heersende maatschappelijke visie en het momentum bepalen de beweging op dit continuüm.

Arteconomy brengt in de samenwerking de visies van alle partijen in kaart en werkt van daaruit. Een scheiding trekken tussen polariteit en verbinding is niet afdwingbaar en daarom moeten in de praktijk vaak beide vormen gehanteerd worden alhoewel haar eigen DNA ‘verbinding’ is. Zich bewegen rond het centrum tussen verbinding en polariteit getuigt van het zich bewust zijn van beide visies en er op een genuanceerde, open en toegankelijke manier mee kunnen omgaan. Zich aan de uiteinden bewegen kan leiden tot een dogmatische benadering. 

Arteconomy zet een partnership op tussen de kunstenaar en de ondernemer. Arteconomy vertrekt daarbij vanuit de behoefte, de wens, de nood van een bedrijf of van een groep met een gemeenschappelijke vraag of probleemstelling. Zij werkt op het micro niveau van de kunst en de economische wereld namelijk daar waar de kunstenaar en de ondernemer elkaar als partners ontmoeten rond een gemeenschappelijk thema/doel met gemeenschappelijke en eigen belangen. Als het thema/doel ook een gedeeld belang heeft voor de kunstenaar en de ondernemer en beiden de ander laten doordringen in zijn wereld en deze laten beproeven, dan ontstaat er een win-win relatie voor alle partners.  De kwaliteit van deze relatie tussen beide partners beïnvloedt zeer sterk de input, het proces, het eindresultaat en de impact ervan.

Arteconomy staat voor deze beweeglijke en sierlijke choreografie van 2 partijen die mekaar écht ontmoeten en groeien naar wederzijds begrip en co-creatie van wat anders nooit zou kunnen ontstaan. Zo faciliteren we voor beide partijen én voor de wereld de creatie van nieuwe toegevoegde waarde zowel economisch als artistiek, zowel emotioneel als sociaal voor de betrokken mensen in de bredere maatschappelijke context.

 

Inspiratiebronnen
 • Artful Creation Learning-Tales of Arts-In-Business, Lotte Darso; 1 edition 2004 Samfundslitteratur Denmark.
 • Artistic Interventions in Organizations, research, theory and practice, Edited by Ulla Johansson Skölderdberg, Jill Woodilla and Ariane Berthion Antal; Routlegde Londen New York 2017.
 • Vergeet autonomie. Ideologie is overal: een pleidooi voor schimmels in plaats van Flessenpost, Lara Staal; artikel in Recto Verso 9 maart 2018.
 • Vorm is leegte en leegte is vorm, commentaar op het Prajnaparamita Hartsoetra, Thich Nhat Hanh; Zen-Uitgeverij Lautzerath 1993, Duitsland.
 • Verbondenheid het ontstaan van menselijke relaties, Ferdinand Cuvelier; uitgever Pelckmans-Agora 1998.